Regulamin

§1 Definicje

 1. Administrator – LocalHeroes.PL Tamara Romaniuk; Zamlynie 48; 32-046 Minoga
 2. Adres korespondencyjny
  LocalHeroes.PL Tamara Romaniuk; Zamlynie 28; 32-046 Minoga
  e-mail: tamara@localheroes.pl
  telefon: +48 604 199 252
 3. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 4. Newsletter – bezpłatna informacja wysyłana za zgodą Użytkownika na jego adres e-mail.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu.
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://localheroes.pl, który między innymi umożliwia Użytkownikom zamieszanie opinii.
 7. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 8. Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku z późniejszymi zmianami.
 9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 10. Wpis – prywatna opinia, przemyślenie lub ocena Użytkownika utrwalona w serwisie odnoszącego się do określonego produktu lub producenta lub inny tekst lub materiał graficzny związany choćby miejscem umieszczenia z serwisem.

§2 Zasady korzystanie z serwisu

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom prawo do przeglądania materiałów oraz korzystanie ze specjalnych usług oferowanych w całym serwisie.
 2. Korzystanie z serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów (artykułów, zdjęć, grafik, tekstów) w nim zawartych.
 3. Użytkownik może korzystać z serwisu w zakresie dozwolonym przez prawo, czyli może dokonywać wydruków w celach prywatnych oraz jednokrotnie utrwalić utwór na nośniku elektronicznym lub magnetycznym dla celów prywatnych.
 4. Użytkownik może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez serwis w celu ułatwienia korzystania z serwisu. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić stosowny formularz rejestracyjny oraz podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w serwisie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 6. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik: podał w trakcie rejestracji w serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, lub dopuścił się za pośrednictwem serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 7. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z działaniem serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§3 Zasady umieszczania wpisów

 1. Umieszczanie wpisu przez Użytkownika odbywa się na jego odpowiedzialność i ryzyko prawne.
 2. Zamieszczając wpis Użytkownik powinien przestrzegać obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i netykiety, a w szczególności zaniechać wszelkich wypowiedzi mogących naruszyć prawa lub dobra osób trzecich, czy też narazić je na uszczerbek na dobrym imieniu, wizerunku lub czci.
 3. Zamieszczany wpis nie może:
  1. zawierać porównania do ofert innych sklepów lub sprzedawców oraz treści reklamowych;
  2. zawierać informacji związanych sytuacjami spornymi, które: były, są lub powinny być przedmiotem postępowania wyjaśniającego lub reklamacyjnego;
  3. zawierać treści wpływającej niekorzystnie na zachowanie innych Użytkowników serwisu;
  4. zawierać treści obarczających Administratora lub inne osoby zarzutami bez pokrycia w faktach;
  5. zawierać danych osobowych lub danych poufnych lub wrażliwych w świetle obowiązującego prawa;
  6. zawierać treści będących spamem lub takich, których nie da się w żaden sposób połączyć w logiczną i spójną wypowiedź w kontekście miejsca, czasu i charakteru zamieszczanej opinii.
 4. Użytkownik zamieszczając wpis oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich.
 5. Użytkownik umieszczając wpis wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w serwisach, których administratorem jest Administrator oraz w serwisach społecznościowych i innych serwisach z zastrzeżeniem, że Administrator wskaże źródło pochodzenia publikowanego wpisu.
 6. Wpis zamieszczany przez Użytkownika jest widoczna niezwłocznie po jej umieszczeniu przez Użytkownika przy czym Administrator zastrzega sobie możliwość ukrycia (do czasu wyjaśnienia) wpisu co do której zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo lub prawnie chronione interesy osób trzecich.
 7. W razie skierowania roszczeń osób trzecich przeciw Administratorowi w związku z wpisem Użytkownika, Użytkownik
  1. zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, albo
  2. przystąpienia do procesu po stronie Administratora i udzielenia mu wszelkiej pomocy celem obrony przed roszczeniami nieuzasadnionymi.
 8. Użytkownik zwróci Administratorowi wszelkie poniesione (uzasadnione i udokumentowane) koszty, w tym koszty postępowania sądowego oraz obsługi prawnej związane z podniesionymi wobec Administratora roszczeniami, o których mowa w §3.7 o ile Administrator nie otrzymał zwrotu tych kosztów od osób trzecich, które skierowały przeciwko niemu roszczenie.
 9. Administrator nie odpowiada - w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu,
  2. za wpisy umieszczane przez Użytkowników w serwisie i szkody wynikłe z tego tytułu, w szczególności w zakresie praw osobistych lub praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§4 Newsletter

 1. Każdy Użytkownik może zapisać się na newsletter i w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera, co jest jednoznaczne z usunięciem z bazy subskrybentów jego adresu e-mail.
 2. Newsletter zawiera autorskie teksty, które można przesyłać znajomym, kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych).
 3. Newsletter może zawierać reklamy osób trzecich, które są czytelnie oznaczone i w sposób wyraźny odróżniają się od części nie mającej charakteru reklamy.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator podejmuje z najwyższą starannością działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Użytkownik może zgłaszać na adres korespondencyjny.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu oraz swoje oczekiwania.
 4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni

§6 Prawa autorskie

 1. Serwis jako baza danych, stanowią utwór, do którego autorskie prawa majątkowe posiada Administrator.
 2. Wszystkie materiały znajdujące się w Serwisie oraz wysyłane w newsletterze są chronione prawem autorskim. Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Administrator nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie tak skopiowanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
 3. Każde użycie, w celach komercyjnych materiałów z serwisu wymaga uzyskania zgody na piśmie. Przez użycie materiału w celach komercyjnych, czyli każdy rodzaj rozpowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w całości lub części - zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim.
 4. Serwis nie zezwala na pokazywanie zawartości serwisu w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innym serwisie.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Adminstrator.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://localheroesonline.net/terms/privacy
 4. Administrator zapewnia Użytkownikowi korzystającemu z serwisu poprawność działania serwisu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu, należy je wszystkie wyłączyć.
 5. Administrator oświadcza, iż wszystkie wpisy są rejestrowane wraz z adresem IP z jakiego Użytkownik korzystał w trakcie zamieszczenia. Administrator prawidłowo wezwany przez uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, udostępni takim organom odpowiednie dane.
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Administrator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 7. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 8. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce regulamin (https://localheroesonline.net/terms/portal-regulations)
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 12.5 (Krakow, 10.10.2015)